جسم سیاه سطح ایده آلی است كه دارای خواص زیر است:

1-     كلیه تابش حرارتی را در هر جهت و طول موجی كه به ان می تابد را جذب می كند.

2-     در یك دما و طول موج معین تابش حرارتی كه از ان منتشر می شود حداكثر ممكن است.

3-     تابش جسم سیاه فقط تابع طول موج و دما بوده و از جهت تابش مستقل می باشد .

 

The radiation energy per unit time from a blackbody is proportional to the fourth power of the absolute temperature and can be expressed with Stefan-Boltzmann Law as

q = σ T4 A         (1)

where

q = heat transfer per unit time (W)

σ = 5.6703 10-8 (W/m2K4) - The Stefan-Boltzmann Constant

T = absolute temperature Kelvin (K)

A = area of the emitting body (m2)

The Stefan-Boltzmann Constant in Imperial Units

σ = 5.6703 10-8 (W/m2K4)

    = 0.1714 10-8 ( Btu/(h ft2 oR4) )

    =  0.119 10-10 ( Btu/(h in2 oR4) )

heat radiation from a black body - surroundings absolute zero

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات()