گرما به یكی از سه روش زیر قابل انتقال می باشد:

1-     انتقال گرما به روش هدایت :

 در این روش گرما از خود اجسام عبور می كند كه با همجواری و تماس باهم از یك جسم به جسم دیگر  و یا از خود جسم عبور می كند.

سرعت و میزان انتقال حرارت در روش هدایت به اختلاف دمای دو سطح جسم و ضریب رسانایی حرارتی جسم بستگی دارد .

2-     انتقال حرارت به روش جابه جایی :

 در این روش با گرم كردن سیال واسطه مانند هوا و حركت هوای گرم شده به سمت سطح سرد انتقال حرارت از سطح گرم به سطح سرد صورت می پذیرد.

 سرعت و میزان انتقال حرارت در روش جابه جایی به ضریب انتقال حرارت جابه جایی بستگی دارد كه تابعی از دمای هوا ،سرعت و شكل جریان هوا و همچنین نحوه قرارگیری سطح سرد می باشد.

3-     انتقال حرارت به روش تابشی:

در روش انتقال تابشی انرژس تابشب شبیه نور مستقیما از منبع گرما تا سطح گیرنده حركت می كند و در برخورد با سطح سرد آنرا گرم می نماید.

سرعت و میزان انتقال حرارت در روش تابشی بستگی به قدرت تابش منبع گرم،قابلیت جذب گیرنده،اختلاف دمای منبع و گیرنده(با توان چهارم) و فاصله آنها دارد

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات()