همانطور كه قبلا گفته شد رسیدن به احساس آسایش دمایی بستگی به تبادل حرارت بدن با محیط اطراف دارد.بدن انسان به چندین روش با محیط تبادل گرما دارد :

1- تعرق :بدن هنگام تعرق و تنفس انرژی را بیشتر به صورت گرمای نهان با محیط مبادله می نماید.باید توجه داشت كه تبخیر تنها محدود به آب خارج شده از بدن بواسطه تعرق نیست بلكه در حالت عادی نیز آب از طریق نفوذ از پوست عبور می كند و از روی سطح آن تبخیر می گردد.

2- جابه جایی هوا: انتقال حرارت جابه جایی(همرفتی) می تواند به صورت جابه جایی آزاد هوا و یا به كمك دمیدن هوا صورت پذیرد كه میزان این انتقال حرارت بستگی به سرعت وزش هوا ،دمای هوا و جهت برخورد دارد.

3- تابش:

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: راهنمای طراحی سیستم های تابشی،     |
نظرات()